Integritetspolicy

Scantank AB har åtagit sig ansvaret att skydda sina kunders integritet. Företagets verksamhet på internet överensstämmer med alla relevanta förordningar och relevant EU-lagstiftning samt lagarna i Republiken Estland.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Registeransvarig för personuppgifterna på Scantank.ee är Scantank AB (registreringsnummer 14775808), beläget i Harju län, Tallinn, Türi 6/3, 11313, telefon +372 58362871 och e-post info@scantank.ee. Scantank AB är huvudansvarig för behandling av personuppgifter. Scantank AB vidarebefordrar de personuppgifter som krävs för att genomföra betalningar till den auktoriserade behandlaren Maksekeskus AS.

VILKA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAS?

Webbplatsen Scantank.ee behandlar följande personliga uppgifter:

  • namn, telefonnummer och e-postadress;
  • leveransadress;
  • bankkontonummer;
  • kostnad för varor och tjänster och betalningsrelaterade uppgifter;
  • kundsupportinformation.

I VILKET SYFTE BEHANDLAS PERSONLIGA UPPGIFTER?

Scantank AB är huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter används för att hantera kundorder och leverera varor. Uppgifter om köphistorik (köpdatum, artikel, kvantitet, kundinformation) används för att sammanställa en översikt över köpta varor och tjänster samt för att analysera kundpreferenser. Bankkontonumret används för att genomföra återbetalningar till kunden. Personuppgifter som e-post, telefonnummer, kundnamn behandlas för att lösa problem relaterade till leverans av varor och tjänster (kundsupport). Webbutikens IP-adress eller andra nätverksidentifierare behandlas för att tillhandahålla webbutikens service som en informationssamhällstjänst och för att generera statistik över webbanvändning.

RÄTTSLIGA GRUNDER

Personuppgifter behandlas i syfte att genomföra avtalet med klienten. Behandlingen av personuppgifter sker för att uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. bokföring och lösning av konsumenttvister).

VILKA MOTTAGARE VIDAREBEFORDRAS PERSONUPPGIFTER TILL?

Personuppgifter vidarebefordras till webbutikens kundsupport för att hantera köp och köphistorik, samt för att lösa kundproblem. Personuppgifter kan överföras till leverantörer av informationsteknologitjänster, om detta är nödvändigt för att säkerställa funktionaliteten hos webbutiken eller datavärden.

SÄKERHET OCH TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

Personuppgifter lagras på Semiway ABs servrar som finns på en EU-medlemsstats territorium eller på territorium av länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter kan överföras till länder vars dataskyddsnivå har bedömts som tillräcklig av Europeiska kommissionen, och till amerikanska företag som har anslutit sig till Privacy Shield-ramverket. Webbutikens personal har tillgång till personuppgifter för att lösa tekniska problem relaterade till användningen av webbutiken och för att erbjuda kundsupport. Webbutiken genomför lämpliga fysiska, organisatoriska och IT-relaterade säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst och avslöjande. Överföring av personuppgifter till webbutikens auktoriserade behandlare (t.ex. leverantör av transporttjänster och datavärden) är föremål för avtal mellan webbutiken och de auktoriserade behandlarna. Auktoriserade behandlare är förpliktade att garantera lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

GRANSKNING OCH KORRIGERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan granskas och korrigeras i webbutikens användarprofil. Om köpet har genomförts utan ett användarkonto, kan man få åtkomst till sina personuppgifter via kundsupport.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om personuppgifter behandlas i enlighet med kundens samtycke, har kunden rätt att dra tillbaka samtycket genom att meddela kundsupport om detta via e-post.

LAGRANDE

Vid stängning av ett kundkonto i webbutiken raderas personuppgifterna, förutom när det är nödvändigt att behålla sådana uppgifter för bokföring eller lösning av konsumenttvister. Om köpet har genomfört i webbutik utan ett kundkonto, lagras köphistoriken i tre år. När det gäller tvister som rör betalningar och konsumenttvister, ska personuppgifter lagras tills kravet har fyllts eller tills preskriptionstiden har löpt ut. De personuppgifter som är nödvändiga för bokföringsändamål ska förvaras i sju år.

RADERING

Man kan kontakta kundsupport via e-post för att radera sina personuppgifter. Begäran om radering ska besvaras inom högst en månad och perioden för radering av uppgifterna ska anges.

ÖVERFÖRING

Begäran om överföring av personuppgifter via e-post ska besvaras inom högst en månad. Kundtjänst verifierar din identitet och informerar dig om personuppgifter som är föremål för överföring.

LÖSNING AV TVISTER

Tvister relaterade till behandling av personuppgifter löses via kundsupport, via e-post till info@scantank.ee . Tillsynsmyndighet är den estniska dataskyddsinspektionen ( info@aki.ee ).